Archiv pro měsíc: Září 2019

Svoboda pro každého? Kdo může pomoci, petici může podepsat u mne v ordinaci

Vážená paní Mgr. Marie Benešová


Ministerstvo spravedlnosti ČR Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2


Výzva k přezkoumání postupu v trestním řízení z důvodu nesouhlasu se způsobem,
jakým byl stanoven trest pro Pavla Koblížka


Prosíme, než připojíte své podpisy pod tuto výzvu, pozorně si její text přečtěte a se svým podpisem nepospíchejte. Dobře si rozmyslete svoje rozhodnutí a přemýšlejte nezaujatě o všem, co tato výzva popisuje.
Výzva je rozsáhlá a snaží se stručně popsat to zásadní, co tíží všechny, kteří případ Pavla Koblížka sledují a kterým není lhostejný způsob, jakým byl – doufejme prozatím – vyřešen.
Pavel Koblížek je člověk se svými klady i zápory. Je to člověk podobný každému z nás, něčím vyniká, něčím zaostává.
Nikdo z nás by nechtěl být na jeho místě. Většina z nás by se jistě zdržela jednání, které by mohlo podobný příběh iniciovat.
Žijeme si spokojeně svůj každodenní život, denně jednáme zcela přirozeně, a vůbec si vůbec neuvědomujeme, že se můžeme dostat do stejné situace, v jaké je nyní Pavel Koblížek.
Nikdo z nás, obyčejných lidí, si nezaslouží, aby se stal obětí negativních jevů, kterými naše společnost skrytě prorůstá.
Nikdo z nás by se nesmířil s tím, že bude odsouzen za něco, co nespáchal a vůbec spáchat nechtěl.
Podrobnosti si lze dohledat na webové stránce http://www.pavelkoblizek.cz/
Text výzvy:
My, níže podepsaní, vým podpisem vyjadřujeme důrazný nesouhlas se způsobem, jakým byl
městský strážník z Vysokého Mýta, Pavel Koblížek, poslán na 15 let za mříže
Odůvodnění:
Pavel Koblížek byl Krajským soudem v Hradci králové zproštěn původní obžaloby z trestného
činu vraždy Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20.11.2015, č.j. 7 T 8/2015-
1714)
Po týden trvajícím soudním jednání rozhodl na základě zvážení všech shromážděných
důkazů bezpochyby prokázaný skutečností nezpochybnitelných znaleckých posudků a
expertíz
prvoinstanční soud v Hradci Králové rozhodl v plné shodě se Státním zastupitelstvím.
V hlubokém přesvědčení, nanejvýš moudře a spravedlivě.
Zároveň Okresní soud v Ústí nad Orlicí spravedlivě a přísně potrestal přestupky, kterých se
Pavel Koblížek dopustil, a uložil mu za ně zcela odpovídající a účinné tresty (pokuty, zákaz
řízení, podmíněný trest)
Tato rozhodnutí soudů byla učiněna zcela přirozeně ve smyslu základní právní zásady
In dubio pro reo – tzv. presumpce neviny
Ta stanovuje povinnost soudu rozhodovat ve prospěch obžalovaného, pokud o
jeho vině existují pochybnosti, které nelze odstranit.
V případě ozhodnutí soudu o zproštění viny žalující strana nemá proti čemu odvolat. Zproštění
viny znamená, že skutek, z něhož je podezřelý obviněn, se nestal. Není tedy možné za něj uložit
, a tedy ani se odvolat proti jeho výši.
Odvolání může podat pouze státní zástupce po vynesení rozsudku vždy nechává
lhůtu na odvolání.
o vynesení rozsudku v případě Pavla Koblížka státní zástupce učinil také
řípad znal do nejmenších detailů, byl aktivní při vyšetřování soudních jednání.
Na základě průběžných výsledků šetření navrhl překvalifikaci původní Koblížk
obžaloby, která tak byla zmírněna a bylo ukončeno vazební stíhání

Ještě před vynesením veřejně konstatoval, že pro Státní zastupitelství je
akceptovatelný jak podmíněný zprošťující rozsudek Po skončení soudních jednání své
konstatování potvrdil vyjádřením, že je s rozsudkem, jímž byl Pavel Koblížek zproštěn viny,
Na samém konci odvolací lhůty však Státní zastupitelství všechny překvapilo a proti zprošťujícímu
nímž samo vyjádřilo spokojenost, se odvolalo.
Odvolání podala úplně jiná státní zástupkyně, vedení rajského státního
zastupitelství pověřilo. O případu tato státní zástupkyně nic nevěděla a musela se s ním
seznámit soudního spisu. (blanketní odvolání sp. zn. KZV 68/2014
305 ze dne 27.1.2016 doplněné odůvodněním sp. zn. KZV 68/2014
Případ Pavla Koblížka se tak dostal k Vrchní
Koblížka, proč se státní zastupitelství odvolalo, uvedl rajský státní zástupce
pouze, že tak bylo učiněno na základě jeho rozhodnutí a to sice proto, že “po seznámení se
důkazní situací ve věci dospěl k závěru, že jsou dány zákonné podmínky pro podání odvolání v
neprospěch Pavla Koblížka”. Zároveň dodal, že á státní zástupkyně“ Mgr.Lenka Faltusová
činila ve věci úkony odpovídající důkazní situaci, které vedly k citovanému soudnímu
rozhodnutí”. (1 KZV 68/2014428 ze dne 30.1.2018)
Vrchním soud vrátil případ Pavla Koblížka zpět projednání Krajskému soudu Hradci Králové
Nová státní zástupkyně iž předem , že s rozsudkem nebude spokojená, ať už bude
jakýkoliv.
Soudce Krajského soudu přihlédl některým připomínkám Vrchního Koblížkovi
vyměřil podmíněný trest
Proti tomuto rozsudku se státní zástupkyně spolu se zmocněncem poškozených
Možnost odvolání Státního zastupitelství stanovuje zákon, máme však za to, že v tomto
případě byl postup Státního zastupitelství v Hradci Králové velmi neobvyklý. Nejprve samo
překvalifikuje obžalobu a avizuje spokojenost s průběhem vyšetřování, soudních
projednávání i s vyneseným rozsudkem. Poté najednou otočí, proti všemu se odvolá a
zaujme zcela opačný postoj!
Domníváme se, že Státní zastupitelství tive jeho vedení, usí mít ve smyslu zákona o
Státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. přehled o probíhajících případech, které jednotliví státní
zástupci dozorují, že jejich prostřednictvím střeží zákonnost průběhu
soudních jednání.
Žádáme, aby Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové zcela konkrétně
vyjmenovalo důvody, které zapříčinily tak náhlou a zásadní změnu jeho postoje v
případě Pavla Koblížka. Po celou dobu vyšetřování a soudních projednávání nemělo
k jejich průběhu žádné připomínky.
Žádáme o předložení zápisu, který pravděpodobně musel být při rozhodnutí o
podání odvolání v neprospěch Pavla Koblížka vypracován a který obsahuje a
vyjmenovává zcela konkrétně důvody, na které se Krajský státní zástupce JUDr.
Hochmann odvolává.
Žádáme, aby JUDr. Hochmann otevřeně sdělil, co, nebo kdo, ho k rozhodnutí o
podání odvolání motivovalo!
Podrobná analýza postupu Státního zastupitelství je bezpochyby nezbytná!
Okamžikem odvolání Státního zastupitelství totiž následný vývoj kauzy začal vykazovat
nepřehlédnutelné prvky závažných, společensky nepřijatelných jevů, připomínající
nezákonné praktiky, jaké bývají obvykle možné pouze díky osobním vazbám, známostem,
nebo korupci.
Způsob, jakým byl rozsudek vrchního soudu zinscenován, lze bez výčitek označit jako
rozsudek na objednávku.
Pokud má náš spoluobčan Pavel Koblížek strávit ve vězení 15 let, měla by mu být vina jasně
a bez pochyb prokázaná. K ničemu takovému však nedošlo!!!
Vrchní soud zcela ignoroval naprosto zásadní důkazy ve prospěch Pavla Koblížka,
zejména odborné znalecké posudky které byly dokonce jednom případě nezpochybnitelně
potvrzeny oponentním posudkem, který žalující strana nezávislým
soudním znalcem
Kroky státní zástupkyně Faltusové i rozsudek Vrchního soudu v Praze se vzájemně nápadně
podobají. N í důkazní situací a téměř bez výjimky se opírají výhradně pouze o
důkazy v neprospěch Pavla Koblížka důkazy ve prospěch Pavla Koblížka
ovány a významově pozměňovány se zřetelnou snahou o snížení jejich věrohodnosti
Vrchní soud nemůže odvolacím řízení rozsudek prvoinstančního soud změnit Může však
vynést vlastní „ ní dokazování“
Tento procedurální krok Vrchního soudu případě Pavla Koblížka
formálním předvoláním tří svědků, kteří vypověděli shodně přípravném řízení a vůbec žádné
nové skutečností při výslechu neuvedli
Vyšetřovací spis bezpochyby a zcela jasně obsahuje důkazy o tom, že Pavel Koblížek neútočil
ani nevraždil, neměl nejmenším úmyslu. Sám byl napaden a zákonným způsobem
bránil.
Bránit se je základní právo každého člověka!
Bránil se slovně, bránil se útěkem, bránil se varovným výstřel ze své legálně držené zbraně
který dokonce několikrát bezvýsledně . Je nepochopitelné, že to útočníky, bratry
neodradilo a že si vůbec neuvědomili nebezpečí svého počínání a na Pavla Koblížka
za pokřiku „stůj, fízle, my tě sejmem“ agresivně zaútočili
Jsme pobouřeni tím, že i přesto byl Pavel Koblížek z trestného činu vraždy obviněn,
odsouzen a uvězněn. V jeho trestním spise neexistují žádné důkazy, které by prokazovaly
naplnění skutkové podstaty trestného činu – úmysl jej spáchat.
Pilířem rozsudku soudce Hodouška odvolacího Vrchního soudu
a snaha dokázat, že Pavel Koblížek nečelil přesile, že ním byl okamžiku
napadení Vlastimil. Právě tuto jeho domněnku měl prokázat proces vlastního
dokazování, při kterém Koblížek stejně jako ve svých předchozích výpovědích
že okamžiku napadení na místě incidentu nebyl.
výpovědi soudce Hodoušek ve svém odůvodnění 15tiletého trestu pro Pavla Koblížka
doslova uvádí:
„Svědek tuto skutečnost (že byl okamžiku napadení přímo neuvádí, ale
významově to z jeho výpovědi vyplývá“.
Takový způsob „vykonávání spravedlnosti“ v žádném případě nelze
akceptovat a důrazně se proti němu touto výzvou ohrazujeme!
Zprošťující rozsudek prvoinstančního soudu byl zopakováním výslechu tří svědků
prakticky účelově zrušen!!!
Uvádíme objektivní důvody, které poukazují na zřetelné, společensky nebezpečné a
nepřípustné zneužití úřední moci!
takovým praktikám, kterými u Vrchního soudu Praze dosaženo
svévolně a účelově změnil význam svědeckých výpovědí. Zde se již nejedná o žádné
„nové hodnocení důkazů“, ale o skandální výklad a cílenou spekulativní interpretaci pravého
opaku toho, co svědek, vědom si své zodpovědnosti, pod přísahou vypověděl!!!
Pavel Koblížek následně vyčerpal všechny zákonné prostředky k áhl spravedlivého
posouzení svého případu.
I tehdejší pan ministr spravedlnosti, pan Robert Pelikán o prostudování případu Pavla Koblížka
stížnost pro porušení zákona Nejvyššímu podložil jasnou argumentací
poukázáním na konkrétní pochybení odvolacích soudů
Nejvyšší soud jeho stížnost zamítl. Opřel se přitom paradoxně o rozsudek Vrchního soudu,
který si mění výpovědi svědků po svém a nezpochybnitelným důkazům ve prospěch
Koblížka, zejména znaleckým důkazům, odmítá uznat jejich faktickou vypovídající hodnotu.
Jakou váhu má ministr , který poukazuje na prokazatelná pochybení Vrchního
jakou váhu má rozhodnutí Nejvyššího u, který stížnost ministra zamítne a v odůvodnění
se přitom opírá o soudní rozhodnutí, při nichž svoji zákonnou vzít při
svém rozhodování úvahu všech důkaz shromážděné vyšetřováním?
nás všechny občany tohoto státu nemůže být myslitelné pochybení nebylo
prošetřeno, nebyla odhalena příčina, či pozadí takového jednání. Zároveň je
nemyslitelné, aby nebylo možné zmírnit, nebo zcela odstranit způsobené následky.
tohoto důvodu odmítáme jednající soudce bez jakékoliv zodpovědnosti, skrývající se za
, která kvůli nim dlouhodobě ztrácí svoji důvěryhodnost a autoritu.
Touto výzvou, se obracíme na Vás, Vážená paní ministryně, abyste tomto případě důrazně
zakročila
Prosíme, pomozte našemu spoluobčanovi, známému zaměstnanci, kamarádovi, aby se mohl co
nejdříve vrátit do běžného života
Pavel Koblížek je nekonfliktní a slušný člověk vždy řádně pracoval a plnil si své povinnosti nejlépe
rámci svých schopností a daných možností.
I po zmíněném návratu z vazby se stal ihned pro společnost prospěšným občanem, nastoupil do
zaměstnání žil spořádaný život Se samozřejmostí přijal a podřídil rozhodnutí soudu své
závazky, které mu byly soudem
Jeho nespravedlivé a účelové uvěznění z něj nemůže uděl lepšího člověka a společnost jeho
izolací nic nezíská. Může tak pouze ztratit dalšího jedince, který po tom všem posledních sil
zatím ještě stále věří ve spravedlnost.
plným vědomím za jeho bezúhonnost zaručujeme a svým podpisem tuto
záruku
Děkujeme!

Ringo perlí

Milión chcánek na demokracii.

Komedianti to tu za 30 let přivedli na buben,Teď po vzoru listopadu či majdanu zase burcují hlupáky na náměstí, aby ten nebeskej průšvih, co sametem a kuponovkou nakydali, mohli na někoho hodit. Promejdanovaly, rozkradly a prožraly se od 89. hodnoty, vydřené našimi předky od 1. republiky až po všivej hadrák, komedianti nenávratně zničili mravnost této země a zkazili úctu mladých ke starým a moudrým. Hledají ,,dostatečně silnou oběť“, tou má být Babiš a po něm Zeman. Vidím scénář občanské války, kterou nebudou váhat za cizí finanční pomoci rozpoutat. Jde jim o vše. Jen ta jim může pomoci zahladit ty obrovský průšvihy, co napáchali na těle i duši tohoto lidu. Milion chvilek, pro debily, kde jste byli, když naše republika musela vracet 26,4 miliardy Kč na dotacích od roku 2004? Že je to dávno? A kdo byl v tu dobu ministr financí? Sobotka, Tlustý, Kalousek!!!!! A že Kalda tenkrát neřval: Shoďte vládu! Ono, kdyby byly předčasné volby, tak tito vřískající parchanti potáhnou na smetiště dějin. Aktivisté, Svoloč lenivá si šla zahulákat do Prahy s podporou komediantů. Hééérci a hééérečky, kočovní herci tu jsou, principál je pán! Kočovní herci tu jsou. S nimi léto přijelo k nám! tak fajn, je nejvyšší čas na vypsání nových voleb a znovu rozdání karet. Nechci být prorokem, ale smrdí mě to opětovným, a ještě přesvědčivějším vítězstvím pana Babiše, slušným výsledkem Klause ml. a Okamury, konečnou pro TOPáky Kalouska s Pospíšilem, nejspíše i KDU a Starosty, pohřbením ČSSD. Za mě, Babiše jsem nikdy nevolil a nikdy volit nechtěl, ale když vidím hysterii tzv. umělců (kurňa, kde jsou skutečné ikony národa – lékaři, vědci?) a jekot údajných 120 000 komparzistů (samozřejmě placených – kým asi?), ještě se zamyslím nad změnou názoru a nehodím to též Babišovi. Proč těch možná 120 tisíc užitečných kreténů, neprotestuje, že jsou Už 30 let okrádáni tím VŠÍM polistopadovým, politickým ksindlem… Že je koruna stále podhodnocená, že mají stále znehodnocovány bakšiše na účtech v korunách, že je tady všechno předražený, směšný platy, směšný důchody…I v tom Polsku je kurz eura v přepočtu za 21 korun. Jenom tupej českej č…k cáluje za euro skoro 26 korun. Jenže, tohle těm demonstrujícím, chudým, užitečným kreténům nevadí. V ulicích dělají akorát křoví politickým mafiím, které jim chčijou do huby. O účelovosti těchto dementstrací(sic) svědčí jeden fakt! Kolik let je Babiš v politice, ale začal vadit až v posledních letech! Copak se stal vykukem až v poslední době? Proč nespokojenci neřvali, když Babiš vlezl do politiky? Slušný občan nedopustí, aby mu vládl buzerant, feťák a komediant. Tak se chvíli ještě vyštěkejte a skončíte v zapomnění. Neziskovky skončí a vy pojdete hlady. Komediantům začíná okurková sezona, tak se musí zviditelňovat aspoň na demonstracichatu slušnou politiku budou dělat odeesáci s Kalouskem? Jo to už tady bylo. Díky odeesákům jsme jednou z nejzaostalejších zemí v EU. Mohli by se chvilkaři zeptat pana nejvyššího profesora kam se poděly biliony korun z FNM, nikde to není vidět. Jen ten jeho bankovní socialismus spolykal polovinu prostředků ze státních rozpočtů. A jak to že neprotestovali tito pokrytci, když jako prezident amnestoval tuneláře aby po sobě uklidil zlodějny 90 let? Také by si měli uvědomit, že pláčou na špatném hrobě, Babiš je první premiér po dlouhých letech, který není protilidový. A to že pobírá dotace to není jeho výmysl, to vymysleli v Bruselu. Komedianti, neziskovkáři, kteří pořádají demonstrace také žijí z dotací. Ale u nich je to v pořádku, oni jsou ti lepší lidé. Vlhké sny, nevzdělaného, tupého, prodejného a blbého klauna, rezatého šaška Mináře z Milionu chvilek pro deb.ly, prý „půl národa je podporuje“ chachacha, možná tak 0,5% voličů, na Vencl place bylo prý 120 tis. lidí, přitom to mohlo být tak s bídou 60 tis., navezený hnůj autobusy z celé ČR a to odečtěte, čumily, důchodce na výletě v Praze, turisty, dealery drog, naháněče bordelů, kolemjdoucí a vystupující komedianty a ostatní organizátory, prý „přijeli lidi z 1500 měst“, cha, cha, cha, ČR má 606 měst, no není to tupé ho.va.do Minář přímo ukázkový blbec? Koho tam místo toho Babiše chcete? Zase jiného a multikulti hajzla? V tomhle třicetiletém, mafiánském, zlodějském, balkánském hnusu, totiž nic jiného na výběr není. Paraziti! S touto verbeží zpět do maringotek. Živí se tím, co se jim líbí. Ale již si nechtějí připustit, že to mohou dělat pouze proto, že tato společnost je bohatá. Oni se ale na tvorbě toho bohatství nepodíleli a ani nepodílí. Navíc těmi, co toto bohatství vytvořili a dále produkují zisk, tak těmi pohrdají. Jsou to zaprodanci ochotni sloužit každému. Kdosi stojí v pozadí. Zařizovat a platit dopravu mimopražských. Ozvučovací technika a zdroje také nejsou zdarma. Plná ústa demokracie, ale pouze v jejich podání. Pozadí a financiér je lehce čitelný. Kdopak má zájem na nestabilitě, kdopak je psychopatický a pomstychtivý, že mu to tady nevychází, jak bych chtěl a musel se před hněvem národa uchýlit do ciziny, kdo to tu chce rozvracet a mstít se Babišovi, že tu nechce migranty–vždy třeba hledat důvod. Miloši a Andy. Celý národ je s vámi. Zůstaňte s námi! Všichni rozumní a slušní lidé současnou vládu i prezidenta podporují. Na Václaváku je pouze slet eurohujérů, sluníček a pomatenců z celé republiky, co si udělali zadarmo výlet do hlavního města, na venkově se cítí nedocenění. Prý tam byl i spolek HLAS – Telička reprezentant dříve KSČ, Bakaly, Babiše ……. nyní na volné noze – firma HLAS. Služby všeho druhu pro kohokoliv, pro toho, kdo dobře platí. Kdyby teď, po těchhle „demonstracích“, měly být volby, tak má Andy 50% jistejch. A co vy vlastně chcete? Nový volby to asi nebudou, to byste dopadli ještě hůř, než naposledy. Tak co vy jako vlastně chcete? Demonstrace užitečných idiotů žádají demisi Babiše a Benešové. U Benešové uvádějí jako důvod, že by mohla v budoucnosti cosi „udělat“. Přitom Marie Benešová byla ministryní spravedlnosti již za Rusnoka. Tenkrát ovšem nikdo nevykřikoval, že by mohla ohrozit nezávislost justice. Babišovi se vyčítá domnělý střet zájmů při přidělování dotací a demonstranti ječí, že ČR bude muset kvůli Babišovi vracet 450 miliónů korun. V programovém období 2007 až 2013 musela ČR vracet nesrovnatelně vyšší částku: 26,4 miliard korun. Tenkrát nikdo ze současných demonstrantů ani necekl. A kdo převážně vládl v roce 2007 až 2013? Kdo připravil Českou republiku o dotace v hodnotě 26,4 miliardy korun? Vláda ODS: Leden 2007 až květen 2009: premiér Topolánek, ministr financí Kalousek Vláda „odborníků“: Květen 2009 až červenec 2010: premiér Fischer, ministr financí Janota Vláda ODS: Červenec 2010 – červenec 2013: premiér Nečas, ministr financí Kalousek Miroslav. Kalousek nás také nejvíce zadlužil. Po jeho ministrování se dluh České republiky zvýšil o neuvěřitelných 667.150.658.676 Kč. Připomeňme si také, že Kalouskův úřad prominul Schwarzenbergovi vrácení 4,5 milionové dotace. Doufáme, že se to objeví ve správě pro Brusel a půjdou v auditu hlouběji do minulosti. Ať víme o těch zlodějích více. Potřebujeme: Mádla, Issovou, Čvančarovou, Pazderkovou, Moravce, zrzavou Báru-koloběžku, Hanáka, Kollera a jiné? Víme, co nám přinesl rok 89. Nenávist, nesvobodu, lež. Napřed nám havloidi ovládli informační zdroje, aby mohli šířit prý demokraticky pouze jen ty své ne-pravdy, nás ostatní potřebují jen na práci v ukradených fabrikách. Nyní se ne-demokraticky podvolují nadále nedemokratickým zájmům cizáků, kteří si z nás jen utrhují. Herce těchto typů nepotřebujeme, oni potřebují nás. Úkolem roku 89 bylo, rozdělit národ na zbohatlíky (zhasněme, oni si to rozkradou), a na pracující-otroky. Chceme pracovat nejen na naše neproduktivní občany, ale i na EU, agresivní USA??? Mádla zasáhla do hlavy asi největší brambora při natáčení reklamního šotu. Tenhle trotl se dá koupit za pytlík zemjačiků. Jiříček se ještě nevzpamatoval a už se ani nikdy nevzpamatuje. To musela být tedy hodně těžká ertepla. A Čvančarka už není kočka co byla, která se starala úplně o jiné věci, stejně jako její kolegyně Magda Vašáryová. Obě už zestárly a zkysly a tak mají potřebu se znovu nějak zviditelnit. Kde jinde jak třeba v politice a na zbytečných demonstracích pouličních blbců, kterým předvedou své pochybné divadélko. A oni jééé, umělkyně a padnou na zádel. Hele, pouliční hlupáci, tak už vezměte konečně dlažební kostky a hole v ruce, ať je větší sranda. Nebuďte srabi a otestujte tu naši demokratickou policii a státní zástupce, jak se zachovají. Jsem na to hodně zvědavý, protože jak známo opakovaný vtip není vtipem. Jste na tom Václaváku namalovaní, naprosto matní. Je to tam, jako když někdo načůrá do mravenečků. A příště si nezapomeňte vzít třeba oranžové vesty. Komedianti prý nejsou na prodej. Tak už ani korunu na komedianty od daňových poplatníků. My je platit už nechceme, pěkně ať si hledají sponzory. Nechceme platit Mádla a komediantské xindly přes CT z našich poplatků. Už ani korunu pro tento havloidní hnus. Vytahují starou kauzu víc než deset let z dob, kdy Babiš ani netušil, že bude premiérem a staví to tak, za vydatné pomoci zaprodaných novinářů, že to vyznívá, jako když to provedl v době svého premiérování. Je to jasná politická objednávka, ve které vydatně figuruje bývalý ministr Chovanec. Je to hnus a špína, která má ublížit celé Babišově rodině, neboť vědí, jak mu na ní záleží. A je směšné, že nejvíc tady řve Topol? Sám zloděj a korupčník, ale s tím rozdílem, že to bylo v době jeho premiérování. Je mi z té sebranky na zvracení. Škoda, že ti lumpové nešli hned zavřít za to, co této zemi udělali. Já stojím za svým pracovitým premiérem, který mi dal naději, že v této zemi se také dá časem žít dobře, a proto mu zase dám svůj hlas. ČT má velmi přesný popis / kodex veřejnoprávnosti/, jak se má chovat a ten překračuje ve formě aktivistického zpravodajství každý den!!! Bez komentáře, jak „budujeme“ 30 let něco, co ani nelze nazvat „kapitalismem“, spíše jde o nějakou novou formu „finančního feudalismu“!! Od 1. 1. 2018 je ve státech EU uzákoněna minimální hodinová mzda! TAK SE MILÍ PRACUJÍCÍ POTĚŠTE: Lucembursko 8,69 € Německo 8,50 € Francie 8,03 € Nizozemsko 7,96 € Irsko 7,65 € Belgie 7,48 € Velká Británie 7,36 € Řecko 3,86 € Španělsko 3,78 € Malta 3,35 € Slovinsko 3,03 € Portugalsko 2,62 € Česká republika 1,78 €. Nejsem volič ANO, ale Babiš je z toho „hnoje“ premiérů od roku 1989 spíše tím lepším!! To je prostě fakt! Pokud chtějí lidé nějakou změnu, tak bych rád viděl nějaký rozumný návrh, koho za Babiše a Zemana, který už není na tom zdravotně nejlépe, vzhledem k věku! Jsem již starší a uvažuji, aby změna v politice nebyla k horšímu!!! Křičet na Václaváku a potom nejít k volbám, to je „demokracie“ po česku!!! 60% účasti ve volbách je málo! Jenom utrousím poznámku, když by teď byly volby, tak Babiš bude mít daleko lepší výsledek než dosud!!! Takže řvouni, musíte jít k volbám a tam zvítězit!!! To je demokracie! Lidé bděte…. nezblbněte!!!!!!

Rád vystavím:

Skoncovat s totalitou se nedaří…!

Dostávám každý den velké množství rozhořčených dopisů z celé republiky od lidí, kteří jsou znechuceni postupem starosty Koláře na Praze 6. Ten si pravděpodobně myslí, že vůbec nemusí respektovat český právní řád, že jeho slib, když byl zvolen do zastupitelstva, může beztrestně porušovat, protože jeho slovo platí, jen když on chce a vysmívat se může jak zákonům, tak mezinárodním smlouvám a také občanům. V této souvislosti musím konstatovat, že tak to opravdu není, připomínám, že 26. srpna 1993 podepsali prezidenti České republiky Václav Havel a Ruské federace Boris Jelcin v Praze „Smlouvu mezi ČR a Ruskem o přátelských vztazích a spolupráci“. 

Titulek článku jsem zvolil záměrně podle textu zmíněné mezinárodní smlouvy, kterou nový totalitní starosta bezostyšně porušuje. Mohl jsem zvolit i jiný titulek, např. jsem starosta a zákon mne nezajímá. Nyní k textu: Smlouva mimo jiné zdůrazňuje, cituji: “přání definitivně skoncovat s totalitní minulostí…! Smlouva byla v roce 1994 ratifikována nejvyšším zákonodárným orgánem Ruské federace Dumou a následně, po ratifikaci – schválení Parlamentem ČR, se stala organickou součástí české legislativy – Sbírky zákonů ČR.  VIZ „Sdělení č. 99/1996 (účinnost od 05.03.1996…)

 Článek 21 této smlouvy hovoří jasně: Prosím, tady cituji doslova: „každá smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim“…!

A co se děje vidíme a čteme dnes už tisíce článků a nejrůznějších vyjádření kohokoliv a kdekoliv o „cause“ pomníku maršála Koněva. To vše vzniklo jen proto, že v rozporu s povinností dodržovat český právní řád a svůj zastupitelský slib starosta Prahy 6 „pan“ Kolář flagrantně porušil a dál porušuje platnou českou legislativu! A to chce přitom ještě poučovat, jak se mají lidé chovat, že mu není hanba. I v nejzaostalejší demokracii platí pravidlo, že chce-li někdo jednat jinak než mu stanovuje platný zákon nebo smlouva, měl by nejprve dosáhnout změny zákona nebo zrušení původní smlouvy! Starosta Prahy 6 – za TOP 09 – místo toho zaútočil na emoce částí obyvatel dvou národů, požádal o policejní ochranu a zneužívá Policii ČR k jednání proti platné legislativě České republiky.   

Pak kdo tady šíří nenávist a nesnášenlivost, kdo porušuje zákony a kdo se pak dovolává ochrany!

JUDr. Vojtěch Filip, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM