Svoboda pro každého? Kdo může pomoci, petici může podepsat u mne v ordinaci

Vážená paní Mgr. Marie Benešová


Ministerstvo spravedlnosti ČR Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2


Výzva k přezkoumání postupu v trestním řízení z důvodu nesouhlasu se způsobem,
jakým byl stanoven trest pro Pavla Koblížka


Prosíme, než připojíte své podpisy pod tuto výzvu, pozorně si její text přečtěte a se svým podpisem nepospíchejte. Dobře si rozmyslete svoje rozhodnutí a přemýšlejte nezaujatě o všem, co tato výzva popisuje.
Výzva je rozsáhlá a snaží se stručně popsat to zásadní, co tíží všechny, kteří případ Pavla Koblížka sledují a kterým není lhostejný způsob, jakým byl – doufejme prozatím – vyřešen.
Pavel Koblížek je člověk se svými klady i zápory. Je to člověk podobný každému z nás, něčím vyniká, něčím zaostává.
Nikdo z nás by nechtěl být na jeho místě. Většina z nás by se jistě zdržela jednání, které by mohlo podobný příběh iniciovat.
Žijeme si spokojeně svůj každodenní život, denně jednáme zcela přirozeně, a vůbec si vůbec neuvědomujeme, že se můžeme dostat do stejné situace, v jaké je nyní Pavel Koblížek.
Nikdo z nás, obyčejných lidí, si nezaslouží, aby se stal obětí negativních jevů, kterými naše společnost skrytě prorůstá.
Nikdo z nás by se nesmířil s tím, že bude odsouzen za něco, co nespáchal a vůbec spáchat nechtěl.
Podrobnosti si lze dohledat na webové stránce http://www.pavelkoblizek.cz/
Text výzvy:
My, níže podepsaní, vým podpisem vyjadřujeme důrazný nesouhlas se způsobem, jakým byl
městský strážník z Vysokého Mýta, Pavel Koblížek, poslán na 15 let za mříže
Odůvodnění:
Pavel Koblížek byl Krajským soudem v Hradci králové zproštěn původní obžaloby z trestného
činu vraždy Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20.11.2015, č.j. 7 T 8/2015-
1714)
Po týden trvajícím soudním jednání rozhodl na základě zvážení všech shromážděných
důkazů bezpochyby prokázaný skutečností nezpochybnitelných znaleckých posudků a
expertíz
prvoinstanční soud v Hradci Králové rozhodl v plné shodě se Státním zastupitelstvím.
V hlubokém přesvědčení, nanejvýš moudře a spravedlivě.
Zároveň Okresní soud v Ústí nad Orlicí spravedlivě a přísně potrestal přestupky, kterých se
Pavel Koblížek dopustil, a uložil mu za ně zcela odpovídající a účinné tresty (pokuty, zákaz
řízení, podmíněný trest)
Tato rozhodnutí soudů byla učiněna zcela přirozeně ve smyslu základní právní zásady
In dubio pro reo – tzv. presumpce neviny
Ta stanovuje povinnost soudu rozhodovat ve prospěch obžalovaného, pokud o
jeho vině existují pochybnosti, které nelze odstranit.
V případě ozhodnutí soudu o zproštění viny žalující strana nemá proti čemu odvolat. Zproštění
viny znamená, že skutek, z něhož je podezřelý obviněn, se nestal. Není tedy možné za něj uložit
, a tedy ani se odvolat proti jeho výši.
Odvolání může podat pouze státní zástupce po vynesení rozsudku vždy nechává
lhůtu na odvolání.
o vynesení rozsudku v případě Pavla Koblížka státní zástupce učinil také
řípad znal do nejmenších detailů, byl aktivní při vyšetřování soudních jednání.
Na základě průběžných výsledků šetření navrhl překvalifikaci původní Koblížk
obžaloby, která tak byla zmírněna a bylo ukončeno vazební stíhání

Ještě před vynesením veřejně konstatoval, že pro Státní zastupitelství je
akceptovatelný jak podmíněný zprošťující rozsudek Po skončení soudních jednání své
konstatování potvrdil vyjádřením, že je s rozsudkem, jímž byl Pavel Koblížek zproštěn viny,
Na samém konci odvolací lhůty však Státní zastupitelství všechny překvapilo a proti zprošťujícímu
nímž samo vyjádřilo spokojenost, se odvolalo.
Odvolání podala úplně jiná státní zástupkyně, vedení rajského státního
zastupitelství pověřilo. O případu tato státní zástupkyně nic nevěděla a musela se s ním
seznámit soudního spisu. (blanketní odvolání sp. zn. KZV 68/2014
305 ze dne 27.1.2016 doplněné odůvodněním sp. zn. KZV 68/2014
Případ Pavla Koblížka se tak dostal k Vrchní
Koblížka, proč se státní zastupitelství odvolalo, uvedl rajský státní zástupce
pouze, že tak bylo učiněno na základě jeho rozhodnutí a to sice proto, že “po seznámení se
důkazní situací ve věci dospěl k závěru, že jsou dány zákonné podmínky pro podání odvolání v
neprospěch Pavla Koblížka”. Zároveň dodal, že á státní zástupkyně“ Mgr.Lenka Faltusová
činila ve věci úkony odpovídající důkazní situaci, které vedly k citovanému soudnímu
rozhodnutí”. (1 KZV 68/2014428 ze dne 30.1.2018)
Vrchním soud vrátil případ Pavla Koblížka zpět projednání Krajskému soudu Hradci Králové
Nová státní zástupkyně iž předem , že s rozsudkem nebude spokojená, ať už bude
jakýkoliv.
Soudce Krajského soudu přihlédl některým připomínkám Vrchního Koblížkovi
vyměřil podmíněný trest
Proti tomuto rozsudku se státní zástupkyně spolu se zmocněncem poškozených
Možnost odvolání Státního zastupitelství stanovuje zákon, máme však za to, že v tomto
případě byl postup Státního zastupitelství v Hradci Králové velmi neobvyklý. Nejprve samo
překvalifikuje obžalobu a avizuje spokojenost s průběhem vyšetřování, soudních
projednávání i s vyneseným rozsudkem. Poté najednou otočí, proti všemu se odvolá a
zaujme zcela opačný postoj!
Domníváme se, že Státní zastupitelství tive jeho vedení, usí mít ve smyslu zákona o
Státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. přehled o probíhajících případech, které jednotliví státní
zástupci dozorují, že jejich prostřednictvím střeží zákonnost průběhu
soudních jednání.
Žádáme, aby Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové zcela konkrétně
vyjmenovalo důvody, které zapříčinily tak náhlou a zásadní změnu jeho postoje v
případě Pavla Koblížka. Po celou dobu vyšetřování a soudních projednávání nemělo
k jejich průběhu žádné připomínky.
Žádáme o předložení zápisu, který pravděpodobně musel být při rozhodnutí o
podání odvolání v neprospěch Pavla Koblížka vypracován a který obsahuje a
vyjmenovává zcela konkrétně důvody, na které se Krajský státní zástupce JUDr.
Hochmann odvolává.
Žádáme, aby JUDr. Hochmann otevřeně sdělil, co, nebo kdo, ho k rozhodnutí o
podání odvolání motivovalo!
Podrobná analýza postupu Státního zastupitelství je bezpochyby nezbytná!
Okamžikem odvolání Státního zastupitelství totiž následný vývoj kauzy začal vykazovat
nepřehlédnutelné prvky závažných, společensky nepřijatelných jevů, připomínající
nezákonné praktiky, jaké bývají obvykle možné pouze díky osobním vazbám, známostem,
nebo korupci.
Způsob, jakým byl rozsudek vrchního soudu zinscenován, lze bez výčitek označit jako
rozsudek na objednávku.
Pokud má náš spoluobčan Pavel Koblížek strávit ve vězení 15 let, měla by mu být vina jasně
a bez pochyb prokázaná. K ničemu takovému však nedošlo!!!
Vrchní soud zcela ignoroval naprosto zásadní důkazy ve prospěch Pavla Koblížka,
zejména odborné znalecké posudky které byly dokonce jednom případě nezpochybnitelně
potvrzeny oponentním posudkem, který žalující strana nezávislým
soudním znalcem
Kroky státní zástupkyně Faltusové i rozsudek Vrchního soudu v Praze se vzájemně nápadně
podobají. N í důkazní situací a téměř bez výjimky se opírají výhradně pouze o
důkazy v neprospěch Pavla Koblížka důkazy ve prospěch Pavla Koblížka
ovány a významově pozměňovány se zřetelnou snahou o snížení jejich věrohodnosti
Vrchní soud nemůže odvolacím řízení rozsudek prvoinstančního soud změnit Může však
vynést vlastní „ ní dokazování“
Tento procedurální krok Vrchního soudu případě Pavla Koblížka
formálním předvoláním tří svědků, kteří vypověděli shodně přípravném řízení a vůbec žádné
nové skutečností při výslechu neuvedli
Vyšetřovací spis bezpochyby a zcela jasně obsahuje důkazy o tom, že Pavel Koblížek neútočil
ani nevraždil, neměl nejmenším úmyslu. Sám byl napaden a zákonným způsobem
bránil.
Bránit se je základní právo každého člověka!
Bránil se slovně, bránil se útěkem, bránil se varovným výstřel ze své legálně držené zbraně
který dokonce několikrát bezvýsledně . Je nepochopitelné, že to útočníky, bratry
neodradilo a že si vůbec neuvědomili nebezpečí svého počínání a na Pavla Koblížka
za pokřiku „stůj, fízle, my tě sejmem“ agresivně zaútočili
Jsme pobouřeni tím, že i přesto byl Pavel Koblížek z trestného činu vraždy obviněn,
odsouzen a uvězněn. V jeho trestním spise neexistují žádné důkazy, které by prokazovaly
naplnění skutkové podstaty trestného činu – úmysl jej spáchat.
Pilířem rozsudku soudce Hodouška odvolacího Vrchního soudu
a snaha dokázat, že Pavel Koblížek nečelil přesile, že ním byl okamžiku
napadení Vlastimil. Právě tuto jeho domněnku měl prokázat proces vlastního
dokazování, při kterém Koblížek stejně jako ve svých předchozích výpovědích
že okamžiku napadení na místě incidentu nebyl.
výpovědi soudce Hodoušek ve svém odůvodnění 15tiletého trestu pro Pavla Koblížka
doslova uvádí:
„Svědek tuto skutečnost (že byl okamžiku napadení přímo neuvádí, ale
významově to z jeho výpovědi vyplývá“.
Takový způsob „vykonávání spravedlnosti“ v žádném případě nelze
akceptovat a důrazně se proti němu touto výzvou ohrazujeme!
Zprošťující rozsudek prvoinstančního soudu byl zopakováním výslechu tří svědků
prakticky účelově zrušen!!!
Uvádíme objektivní důvody, které poukazují na zřetelné, společensky nebezpečné a
nepřípustné zneužití úřední moci!
takovým praktikám, kterými u Vrchního soudu Praze dosaženo
svévolně a účelově změnil význam svědeckých výpovědí. Zde se již nejedná o žádné
„nové hodnocení důkazů“, ale o skandální výklad a cílenou spekulativní interpretaci pravého
opaku toho, co svědek, vědom si své zodpovědnosti, pod přísahou vypověděl!!!
Pavel Koblížek následně vyčerpal všechny zákonné prostředky k áhl spravedlivého
posouzení svého případu.
I tehdejší pan ministr spravedlnosti, pan Robert Pelikán o prostudování případu Pavla Koblížka
stížnost pro porušení zákona Nejvyššímu podložil jasnou argumentací
poukázáním na konkrétní pochybení odvolacích soudů
Nejvyšší soud jeho stížnost zamítl. Opřel se přitom paradoxně o rozsudek Vrchního soudu,
který si mění výpovědi svědků po svém a nezpochybnitelným důkazům ve prospěch
Koblížka, zejména znaleckým důkazům, odmítá uznat jejich faktickou vypovídající hodnotu.
Jakou váhu má ministr , který poukazuje na prokazatelná pochybení Vrchního
jakou váhu má rozhodnutí Nejvyššího u, který stížnost ministra zamítne a v odůvodnění
se přitom opírá o soudní rozhodnutí, při nichž svoji zákonnou vzít při
svém rozhodování úvahu všech důkaz shromážděné vyšetřováním?
nás všechny občany tohoto státu nemůže být myslitelné pochybení nebylo
prošetřeno, nebyla odhalena příčina, či pozadí takového jednání. Zároveň je
nemyslitelné, aby nebylo možné zmírnit, nebo zcela odstranit způsobené následky.
tohoto důvodu odmítáme jednající soudce bez jakékoliv zodpovědnosti, skrývající se za
, která kvůli nim dlouhodobě ztrácí svoji důvěryhodnost a autoritu.
Touto výzvou, se obracíme na Vás, Vážená paní ministryně, abyste tomto případě důrazně
zakročila
Prosíme, pomozte našemu spoluobčanovi, známému zaměstnanci, kamarádovi, aby se mohl co
nejdříve vrátit do běžného života
Pavel Koblížek je nekonfliktní a slušný člověk vždy řádně pracoval a plnil si své povinnosti nejlépe
rámci svých schopností a daných možností.
I po zmíněném návratu z vazby se stal ihned pro společnost prospěšným občanem, nastoupil do
zaměstnání žil spořádaný život Se samozřejmostí přijal a podřídil rozhodnutí soudu své
závazky, které mu byly soudem
Jeho nespravedlivé a účelové uvěznění z něj nemůže uděl lepšího člověka a společnost jeho
izolací nic nezíská. Může tak pouze ztratit dalšího jedince, který po tom všem posledních sil
zatím ještě stále věří ve spravedlnost.
plným vědomím za jeho bezúhonnost zaručujeme a svým podpisem tuto
záruku
Děkujeme!