Stanovisko právní!

Vážené přítelkyně, Vážení přátelé,

zasílám Vám krátkou informaci v návaznosti na další mediální aktivity v “kauze Altner”.

V reakci na mnohá prohlášení dědiců JUDr. Altnera uvedených na jejich dnešní tiskové konferenci by ČSSD především chtěla odmítnout, že by se podílela na jakékoli dehonestaci nebo dokonce kriminalizaci JUDr. Altnera. Byla to naopak ČSSD, která byla po dobu již 19 let trvajícího soudního sporu nucena se opakovaně bránit mediálním i právním útokům JUDr. Altnera. Jednalo se o desítky žalob, návrhů na konkurz, ústavních stížností, mediálních vystoupení apod. Veškeré snahy ČSSD o smírné vyřešení věci byly odmítány. ČSSD žádné průtahy nikdy nezpůsobila, soudy jasně stanovily, že jdou na vrub pouze JUDr. Altnera. Stejně tak ČSSD nezpůsobila dluhy JUDr. Alnera ani jeho vyloučení z České advokátní komory ani jeho zatčení. Škoda 5 mil. Kč, kterou JUDr. Altner jako konkursní správce OSAN způsobil, byla stanovena pravomocným rozhodnutím soudu, a nejedná se o žádnou spekulaci.
ČSSD se ztotožňuje s tím, že spor, který mezi sebou obě strany vedou, dosud neskončil a je třeba nechat jeho rozhodnutí na soudech. Stanovisko, které k tomuto sporu zaujal ve svém aktuálním rozsudku Nejvyšší soud, je v tomto ohledu zásadní a pro další řízení rozhodující. Současně není pravda, jak tvrdí Altnerovi, že by Česká advokátní komora kdysi posoudila tuto věc jinak než nyní Nejvyšší soud. Kárné orgány České advokátní komory se svého času zabývaly tím, zda odměna JUDr. Atnera podle mandátní smlouvy z roku 1997 není natolik nepřiměřená, aby z toho vyplývalo jeho kárné provinění. Posoudily přitom pouze odměnu stanovenou podílem 10% z hodnoty Lidového domu, kterou za nepřiměřenou neshledaly a která byla mimochodem JUDr. Altnerovi plně uhrazena již v roce 2000. K té části odměny, kterou aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu označilo za neurčitou, se kárné orgány ČAK nevyjádřily, i když by o to ČSSD bývala stála. ČSSD však nebyla a ze zákona ani nemohla být účastníkem řízení před kárnými orgány ČAK, a jejich rozhodnutí tak vycházelo především z podkladů a argumentů, které jim předložil JUDr. Altner. Odrazilo se to zejména v tom, že kárné orgány ČAK vzaly JUDr. Altnera jako osobu, která pro ČSSD vymohla Lidový dům, což je sice všeobecně rozšířený, ale mylný názor, který zcela pomíjí skutečnost, že již před uzavřením mandátní smlouvy s JUDr. Altnerem uspěl ve sporu o vlastnictví Lidového domu předchozí právní zástupce ČSSD, JUDr. Blanický.
Spor o vlastnictví k Lidovému domu totiž proběhl již předtím než se JUDr. Altner stal v roce 1997 právním zástupcem ČSSD. Zahájen byl v roce 1993 žalobou Ministerstva financí ČR proti ČSSD. Ministerstvo financí se domáhalo určení, že Lidový dům je vlastnictvím státu. Spor prošel všechny soudní instance a skončil v roce 1995 neúspěchem Ministerstva financí. Bylo potvrzeno, že Lidový dům vlastní ČSSD prostřednictvím akciové společnosti Cíl. ČSSD v tomto sporu po celou dobu zastupoval a na jeho výsledku se zasloužil JUDr. Pavel Blanický, nikoli JUDr. Altner.
Úkolem JUDr. Altnera, se kterým byla uzavřena mandátní smlouva v roce 1997, bylo podání návrhu na zápis změn společnosti Cíl a.s. do obchodního rejstříku, aby tato společnost mohla opět fungovat. Rejstříkový soud odmítl tento zápis provést a JUDr. Altner se namísto varianty nového návrhu rozhodl pro podání ústavní stížnosti, které Ústavní soud v roce 2000 vyhověl. Nelze pominout, že Ústavní soud vyšel především z výsledků dřívějšího řízení o určení vlastnického práva k Lidovému domu, ve kterém ČSSD zastupoval JUDr. Blanický. ČSSD následně v souladu s mandátní smlouvou z roku 1997 uhradila JUDr. Altnerovi za jeho zastupování honorář cca 52 mil. Kč jako 10% z tehdejší hodnoty Lidového domu. ČSSD v žádném případě nemůže za to, že část této sumy musela být uhrazena formou soudní úschovy, ze které dodnes nebyly peníze uvolněny.

Michal Kucián

ústřední tajemník ČSSD
mobil: +420 728 947 945
tel.: +420  296 522 290
www.cssd.cz