SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY U Hranic 3221/16, 100 00, Praha 10, tel. 267184053, e-mail: spl@zdravotnictvi.cz __________________________________________

___________________________________________________________________________ Usnesení předsednictva SPL ČR ze 4.4.2020 –

Rapid testy

Předseda SPL ČR Šonka informoval předsednictvo o včerejším jednání se zástupci klinické skupiny ministerstva zdravotnictví pro COVID-19, které se zabývalo rolí a povinnostmi VPL v testování osob v karanténě rapid testy. Jednání svolal a vedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na základě mailové komunikace s Petrem Šonkou, který mu tlumočil výhrady SPL ČR k plánovanému testování. Dále byli přítomni za MZ náměstek Roman Prymula, náměstkyně Alena Šteflová, ředitel Jan Marounek a za klinickou skupinu Roman Chlíbek. Za SVL ČLS JEP předseda Svatopluk Býma, vědecký sekretář Bohumil Seifert a Cyril Mucha, za SPLDD předsedkyně Ilona Hülleová, za VZP náměstek David Šmehlík. Náměstkem Prymulou bylo odmítnuto řešení navržené SPL, aby rychlotesty byly prováděny ve vybraných laboratořích ve vyhrazeném čase v k tomu vyčleněných odběrových místnostech (např. 1-2 laboratoře v okrese) s tím, že není možné, aby se v laboratořích koncentrovalo tak velké množství lidí. Rovněž odmítl náš předchozí návrh, aby testování rychlotesty prováděla sestra, protože není možné, aby sestra v hábitu chodila po městě a strašila lidi. Ve hře byla možnost, kterou podporovali zástupci SVL ČLS JEP, že by testování bylo možné realizovat na dobrovolné bázi v tom smyslu, že by např. třetina ordinací dobrovolně testovala a praktičtí lékaři, kteří netestují, by k nim posílali na testování své pacienty. Organizaci tohoto způsobu testování by měla zajistit a realizovat profesní organizace, tedy v případě všeobecných praktických lékařů SPL ČR. Toto řešení předseda Šonka odmítl s tím, že je v praxi nerealizovatelné. Účastníkům jednání sdělil, že SPL ČR s testováním pacientů v karanténě rychlotesty v ordinacích praktických lékařů nesouhlasí. Jeho přínos považuje za příliš sporný a nedostatečně vysvětlený na to, aby mohl vyvážit nebezpečí spojená s rizikem vyřazení řady ordinací primární péče z provozu z důvodu karantény či nákazy personálu, ale především riziko zbytečné nákazy pacientů v našich zdravotnických zařízeních. Účastníkům jednání sdělil, že řada praxí VPL není schopna při nejlepší vůli z provozních a technických důvodů zajistit bezpečný průběh takového testování. Nemáme oddělené prostory pro odběry. Provádíme je v prostorách, kde se odehrává i ostatní péče a nelze je dokonale dezinfikovat po každém odběru. Personál tráví v těchto místnostech celou pracovní dobu. Řada ordinací praktiků na poliklinikách má čekárnu na chodbě, kde se jejich pacienti mísí s pacienty ostatních odborných ordinací a není možné zajistit separaci rizikových pacientů, přicházejících na odběr, od ostatních lidí. Nejsme vybaveni odpovídajícími ochrannými prostředky a dezinfekcí. Z těchto důvodů se SPL od takového testování distancuje a nebude se jakkoliv podílet na jeho organizaci. Pokud ministerstvo trvá na výše uvedeném modelu testování bude nutné nám ho nařídit. Stejný postoj za SPLDD zaujala také dr. Hülleová a tlumočila rovněž stejný postoj OSPDL ČLS JEP. Dále byly diskutovány praktické otázky testování. Náměstek VZP Šmehlík deklaroval, že VZP je připravena vytvořit úhradový mechanismus pro testování. Zatím není znám čas a způsob distribuce testů a ochranných prostředků. Není jasné, jak postupovat v případě, že pacient na konci karantény odmítne testování. Vzhledem k tomu, že bez provedení testu nebude možno ukončit karanténu (tedy PN), je třeba najít mechanismus, který by zamezil zneužívání nemocenských dávek, které tím hrozí. Není zatím zajištěn způsob reportování výsledků testování. Rychlotesty, které MZ bude distribuovat, jsou vyrobeny pro testování venózní krve, dle pokynu klinické skupiny VPL se má ovšem testovat krev kapilární. Rozlišují protilátky IgG a IgM. Testy, které již byly lékařům distribuovány na Vysočině, jsou ze zdrojů ministerstva vnitra a zřejmě rozeznávají jen celkové protilátky, nelze podle nich tedy realizovat platný algoritmus, které vydalo MZ. Náměstkyně Šteflová přislíbila, že klinická skupina dodá podrobný materiál, který tyto otázky upřesní ještě do večera 3.4.2020. Zatím jsme takový materiál z ministerstva neobdrželi. Předsednictvo SPL vzalo na vědomí informace předsedy Petra Šonky o dosavadním průběhu jednání o používání rychlotestů v ordinacích všeobecných praktických lékařů a přijalo následující usnesení: SPL ČR i nadále nesouhlasí s povinným testováním pacientů na konci karantény v ordinacích praktických lékařů. Ohrožuje fungování primární péče, která dosud, přes všechny problémy s nedostatečným vybavením ochrannými prostředky a jejich distribucí, plní dobře svoji funkci. Pro zvládnutí epidemie a zabránění nežádoucímu pohybu pacientů směrem do nemocnic je zásadní tento stav udržet. Naší rolí je především zajišťovat péči o zdravotní stav našich pacientů a veškeré jejich potřeby s tím související, nikoliv podílet se na klinickém experimentu. Především se však obáváme zbytečného zvýšení rizika nákazy pacientů v našich zdravotnických zařízeních, kterému nejsme při nejlepší vůli schopni spolehlivě zabránit. Z těchto důvodů se odmítáme na přípravě a organizaci tohoto projektu podílet. Nadále trváme na tom, že testování rychlotesty na konci karantény je možno zorganizovat lépe, bezpečněji a efektivněji, například v laboratořích a měl by tak učinit stát. Pokud se přesto ministerstvo rozhodne dát testování praktickým lékařům příkazem, trváme na tom, aby tento příkaz naprosto přesně a srozumitelně vysvětlil správný postup testování, definoval hygienický plán a epidemiologická opatření pro testování v našich ordinacích, včetně ochranných pomůcek a prostředků povinných pro personál, který bude test provádět. Musí být jasně stanoveno, jak postupovat v případě odmítnutí vyšetření pacientem. Zda bude karanténa trvat nadále, nebo má být ukončena. Rovněž požadujeme naprosto přesný návod na použití všech typů testů, které nám budou k testování dodány. Je třeba jasně nastavit funkční mechanismy k předávání výsledků testů a upřesnit další nejasnosti na které jsme na jednáních upozornili. Členům SPL ČR doporučujeme, aby do doby, než obdrží jasné pokyny pro testování, a především dostatečné množství adekvátních ochranných prostředků a pomůcek, testování rychlotesty ve svých ordinacích neprováděli. Předsednictvo SPL ČR